Pravilnik o video nadzoru

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA Savne Štrus d.o.o.


Družba Savne Štrus d.o.o.., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji, skladno z določbami
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR),
posameznike obvešča, da se na objektih/območjih družbe Savne štrus d.o.o.. izvaja
videonadzor in v zvezi z izvajanjem videonadzora objavlja sledeče informacije:


Upravljavec videonadzornega sistema: Savne Štrus d.o.o., Usnjarska cesta 16c 1275
Šmartno pri Litiji, naslov elektronske pošte: [email protected]


Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja z namenom varstva ljudi in
premoženja, vključno z reševanjem zahtevkov za povrnitev škode.


Pravna podlaga za izvajanje videonadzora: zakonit interes, za katerega si prizadeva
upravljavec (zaščita premoženja pred vlomom, tatvino, uničenjem, poškodovanjem,
vandalizmom, ipd. ter zaščita zaposlenih in strank) – točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov (GDPR)


Kontaktni podatki pooblaščene osebe: [email protected]


Naslov elektronske pošte za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva
osebnih podatkov: [email protected]


Dostop do žive slike oziroma spremljanja dogajanja v živo ima poslovodstvo/direktor družbe,
pooblaščene osebe.
Zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja.


Uporabniki osebnih podatkov: Savne Štrus d.o.o., Usnjarska cesta 16c, 1275 Šmartno pri Litiji


Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki posredujejo
pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče).


Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki videonadzora se hranijo največ 60 dni.


Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in
popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in
pravice do prenosljivosti podatkov: s pisno zahtevo, poslano na naš naslov ali e-naslov
[email protected], lahko kadarkoli zahtevate uresničevanje pravic, ki jih posamezniku daje
Splošna uredba o varstvu podatkov. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju
dejstva, da osebni podatki, ki nastajajo z videonadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika
(sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov lahko tako zahtevate
z navedbo (čimbolj) točnega časa, ko ste se nahajali v območjih/objektih, ki so pod
videonadzorom. Posnetek vaše podobe vam bomo lahko zagotovili le v primeru, če vas bomo
lahko na posnetku nedvoumno identificirali in če bodo tehnične možnosti omogočale
prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku. Pravice do popravka
nimate, saj posnetka videonadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v
smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov. Upravljavec lahko na zahtevo
izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Splošne
uredbe o varstvu podatkov, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v
členu 17(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pravica do prenosljivosti podatkov skladno s
členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov ni podana. Imate pa pravico do ugovora
obdelavi in pravico do omejitve obdelave, vendar je tudi tu treba upoštevati njuno naravo.


Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri
Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected]


Ostale informacije: neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države,
spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije, se ne izvajajo.


Družba Savne Štrus d.o.o. ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi
podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

Šmartno pri Litiji

1.8.2023

Direktor: Aleš Štrus

Shopping Cart